RODO

Kontaktując się z naszą firmą drogą elektroniczną (poprzez email) – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższymi zapisami .

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Właściciel J.R.N. Roboty wodno-kanalizacyjne Jolanta Elżbieta Jacewicz Nowacka, adres siedziby: ul. Złota 32,
72-003 Sławoszewo ,

2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług świadczonych przez J.R.N. Roboty wodno-kanalizacyjne – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy z branży IT. W tych przypadkach, zakres usług świadczonych przez te firmy nie obejmuje wykonywania jakichkolwiek działań dotyczących wprowadzania lub aktualizacji Pani/Pana danych. Zakres usług obejmuje hosting, utrzymanie serwera, usuwanie awarii sprzętu i/lub systemów oraz usługi modyfikacji i funkcjonalności systemów, podczas których świadczący usługę może mieć wgląd w przetwarzane przez administratora dane oraz firmy z branży księgowej, która przetwarza dane osobowe w zakresie usług księgowych.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania umowy oraz przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego w celu prowadzenia archiwizacji,
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
6) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
7) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej,
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
• Dotyczy wszystkich klientów J.R.N. Roboty wodno-kanalizacyjne Jolanta Elżbieta Jacewicz Nowacka, adres siedziby: ul. Złota 32, 72-003 Sławoszewo ,